دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Pre-Ph1

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Ph2

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Ph3

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph1A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph1B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph1C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph2A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph2B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph2C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph3A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph3B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph3C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph4A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph4B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph4C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph5A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph5B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph5C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph6A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph6B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph6C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph7A

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph7B

مدت: 180 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Ph7C

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar1A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar1B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar1C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar1D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar1E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar2A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar2B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar2C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar2D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grammar2E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FSA

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FSB

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FSC

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F1A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F1B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F1C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F1D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F1E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starters1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starters2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F2A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F2B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F2C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F2D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F2E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

R&W3A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

R&W3B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F3A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F3B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F3C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F3D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F3E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Movers1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Movers2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F4A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F4B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F4C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F4D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F4E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

R&W5A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

R&W5B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F5A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F5B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F5C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F5D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Flyers1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Flyers2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F6A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F6B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F6C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

F6D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P1A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P1B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P1C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project2 L.S

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project2 R.W

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P2A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P2B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P2C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project3 L.S

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project3 R.W

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P3A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P3B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P3C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project4 L.S

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project4 R.W

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P4A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P4B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P4C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project5 L.S

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Project5 R.W

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P5A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P5B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

P5C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S3A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S3B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S3C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S3D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S3E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S4A

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S4B

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S4C

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S4D

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

S4E

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beginner1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Beginner2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Beginner3

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Beginner4

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary3

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary 4

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Intermediate1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Intermediate2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Intermediate3

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Intermediate4

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Intermediate5

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-Intermediate6

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate3

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate4

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate5

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-Intermediate1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-Intermediate2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-Intermediate3

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-Intermediate4

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-Intermediate5

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A3

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A4

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A5

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A6

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه هفتم

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه هشتم

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه نهم

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه زبان انگلیسی فرزانه