Jolly Phonics

Jolly Phonics برنامه آموزشی Jolly Phonics در یک مجموعه برای خردسالان 4 تا 7 سال ارایه می شود و کودکان، خواندن و نوشتن و ترکیب صداها را با حرکات دست و بدن می آموزند. این آموزش ها به دلیل استفاده از مدرسین متخصص و آموزش دیده به دقت در آموزشگاه فرزانه انجام می شوند و زبان آموزان با تلفظ صحیح صحبت می کنند و مهارت های شنیدن و خواندن و نوشتن هم در آنها تقویت می گردد. آموزش این مجموعه همراه با فعالیت های سرگرم کننده است که شامل شعر و سرود، نمایش عروسکی، آموزش موضوعات علمی مانند جغرافیا و ریاضی، فعالیت های بدنی و نقاشی به زبان انگلیسی می باشد. بودجه بندی دوره های فونیکس: هفت جلد کتاب فونیکس طی 14 ترم به کودکان آموزش داده می شوند. هر ترم 16 جلسه 3 ساعته است که طی 1.5 ساعت اول کتاب اصلی آموزش داده می شود و طی 1.5 ساعت بعدی دیگر فعالیت ها تمرین می شوند. نحوه ارزشیابی: ارزشیابی مستمر در طول ترم انجام می شود و در جلسات هشتم و شانزدهم امتحان شفاهی و کتبی برگزار می گردد.

گالری تصاویر آموزشگاه فرزانه